ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

Σύμφωνα με το έγγραφο   αριθμ. πρωτ. 6373/04-02-2016  της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ.), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της χορήγησης υποτροφίας, εκλέχθηκε ως υπότροφος από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου η Ευανθία Αλελή του Γεωργίου.