ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 101085/29-12-2015  της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της χορήγησης της υποτροφίας, σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από το κληροδότημα Αναστασίου Χατζηπαμπούκα:

1. εγκρίνεται ως υπότροφος ο  Αθανάσιος Βοζίκης του Χρήστου, ο οποίος πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας ως προς την καταγωγή και τον βαθμό εισαγωγής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. και

2. δεν εγκρίνονται οι: Μωϋσίδου Ιωάννα του Κωνσταντίνου και Οικονόμου Βαρβάρα του Τριαντάφυλλου, διότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις  της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας.