ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης (Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων Κομοτηνής) με το  έγγραφό της αρ. πρωτ. 62230/16-11-2018 συμφωνεί με την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (αρ. πρωτ. 30336π.ε./14-09-2018) σχετικά με την επιλογή του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 622/12-02-2018 για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη διότι πληρεί τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 07-11-2017 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας.