ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2018-2019

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφό της αρ. πρωτ. 74873/05-12-2018 συμφωνεί με την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (αρ. πρωτ. 28625/13-09-2018) σχετικά με τη χορήγηση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα στο δικαιούχο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 998/31-05-2018 ο οποίος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω υποτροφίας.