ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2018-2019

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφό της αρ. πρωτ. 63899/23.10.2018 συμφωνεί με την απόφαση  της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (αρ. πρωτ.20988π.έ./14.09.2018) σχετικά με την επιλογή του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 755/07.03.2018 για τη χορήγηση της υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμύντα Κωνσταντινίδη διότι πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 07.11.2017 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας.