ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Σύμφωνα με το έγγραφο   αριθμ. πρωτ. 6375/04-02-2016 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ.), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της χορήγησης υποτροφίας, για πτυχιούχους στης Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.  για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τα έσοδα  της κληροδοσίας Λαμπρινής-Λίνας Αθανασούλα

εγκρίνονται ως υπότροφοι οι:

1. Καρύδας Ματθαίος του Θωμά, πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. με βαθμό πτυχίου 9,42 και

2. Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος του Στυλιανού, πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. με βαθμό πτυχίου 7,30

οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας