ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΉ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΚΑΟΠΟΥΛΟΥ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 προκήρυξης χορήγησης είκοσι  (20)  υποτροφιών για καταγόμενους από τη Δημοτική ενότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης από τον έναν τουλάχιστον γονέα τους  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου,  με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 48085/05-10-2020  συμφωνεί:

Α. με την επιλογή των υποψηφίων με αριθμό  πρωτοκόλλου αίτησης:

1. 884/15-04-2020

2. 919/11-05-2020

3. 754/09-03-2020

4. 753/09-03-2020

5. 918/11-05-2020

6. 764/11-03-2020

7. 883/15-04-2020

διότι πληρούν όλα τα κριτήρια χορήγησής της, όπως αυτά ορίζονται στην από  13/12/2019 προκήρυξη υποτροφιών  του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου.

 

Β.  με την απόρριψη των υποψηφίων με αριθμό αίτησης:

1. 882/15-04-2020

2. 745/04-03-2020

3. 904/30-04-2020

4. 892/22-04-2020

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας, το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 20.000,00€ (άρθρο 112 παρ. 1 του Ν. 4387/2016), όπως αυτό (πρώτο κλιμάκιο) προσδιορίζεται κάθε φορά με τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς νόμους και 

5. 832/26-03-2020

διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της καταγωγής, δεν έχει καταγωγή από τη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Έδεσσας.

 

Γ. Επίσης δεν συμφωνεί με το από 03-07-2020 πρακτικό της Επιτροπή επιλογής υποτρόφων ως προς τον λόγο για τον οποίο απορρίπτει την υποψηφιότητα υποτρόφου με αριθμό αίτησης: 891/22-04-2020 επειδή πληροί την προϋπόθεση της καταγωγής ωστόσο δεν πληροί την προϋπόθεση της εισαγωγής σε Τμήμα του Α.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καθώς εισήχθη σε Τμήμα  του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

H Α.Δ.Μ-Θ αναπέμπει το από 03-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής επιλογής υποτρόφων προκειμένου να επανεξετάσει τους λόγους απόρριψης του υποψηφίου υποτρόφου με αριθμό αίτησης: 891/22-04-2020 λαμβάνοντας υπόψη το από 13-09-2020 εγκεκριμένο σχέδιο πρόσκλησης.