ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8876/03-03-2016 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗς ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ  ΤΗΝ Κ. ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ.