ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Με το αριθμ πρωτ  88/26-04-2024 έγγραφο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης συμφωνεί με το από 17-04-2024 πρακτικό της Ειδικής Τριμελούς Επιλογής δικαιούχου με το οποίο αποφάσισε ότι καμία από τις δύο υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Συγκεκριμένα στις μελέτες των δύο υποψηφίων παρόλο που αναφέρονται και περιγράφονται προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πλούτου της Μακεδονίας, καμία από αυτές δεν χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και δεν βασίζεται σε πρόσφατες έρευνες και αντιστοίχως δεν αναφέρονται σε σύγχρονη βιβλιογραφία. Αντιθέτως οι προτάσεις των υποψηφίων βασίζονται κυρίως σε κείμενα που βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο.