ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Dr iur ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΟΝ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΑΪΝΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ.