ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 30637 π.έ /18-10-2019 αποφάσισε τη μη χορήγηση του χρηματικού βραβείου στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 445/27-12-2018 διότι η εργασία του δεν ανταποκρίνεται στο αντικείμενο «μελέτη» που ορίζει το κληροδότημα.  

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης του χρηματικού βραβείου.