22-07-02015 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ  (ΑΔΜ-Θ) ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53283/15-07-2015 ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-05-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΟΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ ΤΙΣ Κ.Κ:

1. ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ

2. ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ