16 Μαρτίου 2023

Χορήγηση υποτροφίας σε έναν πτυχιούχο για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδ έτος 2022-2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση του με 233/14-03-2023 (Αριθμ. πρωτ. εγγράφου 54358/14-03-2023) αποφάσισε: Α) την επιλογή ως υποτρόφου για το ακαδ έτος 2022-2023 για τη χορήγηση της υποτροφίας της υποψήφ...
8 Μαρτίου 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Η Επιτροπή Επιλογής υποτρόφων στην από 20/02/2023 συνεδρίασή της (ημερομηνία παραλαβής πρακτικού από το Τμήμα Κληροδοτημάτων 08/03/2023) διαπίστωσε ότι: 1. Ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 24443/15-11-2022, αποφοίτησε απ...
13 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΔΕΣΣΑ) ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Η Επιτροπή Επιλογής υποτρόφων στην από 30-01-2023 συνεδρίασή της αποφάσισε: Α. Την επιλογή ως υποτρόφων των υποψηφίων με αριθμό αίτησης: 26118/12-11-2023 και 21243/07-11-2023 επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης της υπ...
27 Δεκεμβρίου 2022

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 35610/27-12-2022 αποφάσισε: Α. ως δικαιούχους για τη χορήγηση των δύο (2) υποτροφιών στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 1. 25710/21-11-2022 και ...
23 Δεκεμβρίου 2022

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΩΡΕΑ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ” ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2022-23

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 34355/20-12-2022 αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας από τα έσοδα της Δωρεάς: «στη μνήμη του καθηγητή Α. Φ. Χριστίδη» στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 2...
14 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ)

Η Τετραμελής Επιτροπή επιλογής υποψηφίου με το πρακτικό ( ημερομηνία email 13/12/2022) αποφάσισε : Nα δοθεί η οικονομική ενίσχυση των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 17349/24-10-2022, καθ...
7 Δεκεμβρίου 2022

Έγκριση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη 2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 30367/06-12-2022 αποφάσισε τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π....
30 Αυγούστου 2022

Έγκριση αποτελεσμάτων γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 92861/30-08-2022 αποφάσισε να εγκρίνει το αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού για την ανάδειξη της υποψήφιας με αριθμό αίτησης 65199/03-05-2022 ως υπότροφο...
23 Ιουνίου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΣ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ – ΤΣΕΡΝΟΥ”

Στην από 11-04-2022 συνεδρίασή της, τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων της δωρήτριας Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου»- αφού...