5 Ιουνίου 2024

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Δωρεάς Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος “στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ)

Η Πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων  -σύμφωνα με την από 19-07-2018 επιστολή της  δωρήτριας Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου» στ...

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Δωρεάς Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος “στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου (ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ)

Η Πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων  -σύμφωνα με την από 19-07-2018 επιστολή της  δωρήτριας Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου» στ...
30 Μαΐου 2024

Επιλογή ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από επανεξέταση

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 69270/29-05-2024 αποφάσισε μετά την αναπομπή  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης της προηγούμενης απόφασής  του με αριθμ. πρωτ.  45650/20-0...

Χορήγηση σε υποψηφίους οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 69274/29-05-2024 αποφάσισε Α. τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 48306/01-03-2024: διότι μετά από έλεγχο των ...

Επιλογή πέντε προπτυχιακών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 69278/29-05-2024 αποφάσισε: Α) την επιλογή των υποψηφίων με αριθμό αίτησης: α/α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 1 46273/21-02-2024 2 46138/21-02-2024 ...

Μη χορήγηση σε υποψήφιο υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 69273/29-5-2024 αποφάσισε τη μη  χορήγηση της μίας (1) υποτροφίας στον μοναδικό υποψήφιο με αριθμό αίτησης 51821/15-03-2024, διότι πληροί μεν την προϋπόθεσ...

Επιλογή ενός προπτυχιακού φοιτητή ως υποτρόφου από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 69272/29-05-2024 αποφάσισε να προτείνει: Α. ως δικαιούχο για τη χορήγηση της μίας (1) υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 50250/08-03-2024 διότι ...
19 Απριλίου 2024

Πρακτικό Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής δικαιούχου για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα με το από 17/04/2024 Πρακτικό αποφάσισε ότι καμία από τις δύο υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση χρ...
6 Μαρτίου 2024

Εγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο αριθ. Πρωτ: 49370/05-06-2024 αποφάσισε εγκρίνει τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού, μηνιαίου ποσού ύψους 400€, από τα έσοδα  του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβρ...
5 Μαρτίου 2024

Πρακτικό επιλογής υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ έτους 2023-2024 κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη

Πρακτικό επιλογής υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ έτους 2023-2024 κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) ...